Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου – 2.196 Προτάσεις υποβλήθηκαν στην «3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών».

Ημερομηνία: 18/01/2024

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής 2.196 Προτάσεων μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», συνολικού προϋπολογισμού 55.080.000 €.

Στην Κατηγορία Ι στην οποία εντάσσονται έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο πρώτες εισαγωγικές βαθμίδες σε Α.Ε.Ι., Ε.Κ.-Ι., Ε.Π.Ι. και Α.Σ.Ε.Ι., αντίστοιχα, υποβλήθηκαν 779 Προτάσεις, οι οποίες κατανέμονται ανά Επιστημονική Περιοχή ως ακολούθως:

 

Επιστημονικές Περιοχές Υποβολές Κατηγορίας Ι
Ε.Π.1  «Φυσικές Επιστήμες» 56
Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας» 122
Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής» 148
Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» 94
Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» 61
Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες» 132
Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» 79
Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια» 70
Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας» 17
Σύνολο 779

 

Στην Κατηγορία ΙΙ στην οποία εντάσσονται Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε Α.Ε.Ι., ΕΚ-Ι, Ε.Π.Ι. και Α.Σ.Ε.Ι., αντίστοιχα, υποβλήθηκαν 1.417 Προτάσεις, οι οποίες κατανέμονται ανά Επιστημονική Περιοχή ως ακολούθως:

 

Επιστημονικές Περιοχές Υποβολές Κατηγορίας ΙΙ
Ε.Π.1  «Φυσικές Επιστήμες» 137
Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας» 223
Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής» 283
Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» 137
Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» 135
Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες» 192
Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» 139
Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια» 144
Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας» 27
Σύνολο 1.417

 

Υπενθυμίζεται ότι η Προκήρυξη στοχεύει στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων Ερευνητικών Έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας.

Σχετικό αρχείο

Δελτίο Τύπου