Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/τριών – Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 08/01/2024

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εγγραφούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/τριών – Εμπειρογνωμόνων του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 11α και 11β του Ν. 4429/2016, για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων δημιουργείται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, από το οποίο θα προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, τα μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων και οι πιστοποιητές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των χρηματοδοτούμενων έργων.

Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των μελών του Μητρώου πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και δύο μέλη του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/τριών – Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πατήστε εδώ

Οι Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://portal.hfri.gr/