Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συμμετοχή στην ημερίδα του ερευνητικού έργου NETonKIE το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Ημερομηνία: 18/12/2023

Tο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ διοργάνωσε Ημερίδα με αφορμή την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου “Η Συμμετοχή της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα και ο Αντίκτυπος στην Παραγωγή Καινοτομίας και στην Επιχειρηματικότητα Εντάσεως Γνώσης” (NETonKIE). Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, 11:30 – 19:00, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα του ερευνητικού έργου και ακολούθησε μια σειρά οργανωμένων συζητήσεων (πάνελ) με διάφορους τύπους φορέων (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις) που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αλλά και φορείς πολιτικής. Οι εργασίες της ημερίδας στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, καθώς προκλήθηκε γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω τη σύνθεση των τελικών συμπερασμάτων του ερευνητικού έργου και τις σχετικές προτάσεις πολιτικής. Εκ μέρους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμμετείχε στην ημερίδα το μέλος του Επιστημονικού του Συμβουλίου και Καθηγητής ΕΜΠ, Κώστας Χαριτίδης.

Αναλυτικότερα, η πρώτη ενότητα της ημερίδας ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των βασικών ευρημάτων του ερευνητικού έργου NETonKIE, εστιάζοντας σε τρεις άξονες αποτελεσμάτων του Έργου. Αρχικά, παρουσιάστηκαν στοιχεία που αναδεικνύουν την αξιοσημείωτη παρουσία της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων μεγάλης έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, εστιάζοντας στα κίνητρα και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των φορέων αυτών στο Πρόγραμμα Horizon 2020, καθώς και στον αντίκτυπο της συμμετοχής αυτής σε όρους επιστημονικών-τεχνολογικών αποτελεσμάτων, καινοτομίας και οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, δικτύωσης και συμβολής στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών/κοινωνικών προκλήσεων. Τέλος, ο τρίτος άξονας αποτελεσμάτων επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά, τον ρόλο στα προγράμματα, και τη δικτύωση που επιτυγχάνουν νέες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και κυρίως στο Πρόγραμμα Horizon 2020.

Στη συνέχεια, η πρώτη συζήτηση είχε ως θέμα τις προσδοκίες και τα οφέλη των νεοφυών επιχειρήσεων από τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά ερευνητικά Προγράμματα-Πλαίσιο. Συμμετείχαν σε αυτή συνιδρυτές και στελέχη πέντε νεοφυών επιχειρήσεων. Η συζήτηση μεταξύ άλλων εστίασε στα βασικά κίνητρα που έχουν οι εταιρείες για τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα-Πλαίσιο, στον βαθμό που η συμμετοχή αυτή συμβάλλει στην περαιτέρω επιχειρηματική τους ανάπτυξη, καθώς και στα εμπόδια ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη συμμετοχή τους.

Η δεύτερη συζήτηση αφορούσε τις καθιερωμένες επιχειρήσεις και το κατά πόσο τα Προγράμματα-Πλαίσιο αποτελούν μοχλό ενίσχυσης της καινοτομίας και της τεχνολογικής τους αναβάθμισης. Στη συζήτηση συμμετείχαν τέσσερα στελέχη (κυρίως Διευθυντές Ε&Α) τόσο μεγάλων όσο και μικρότερων σε μέγεθος ελληνικών επιχειρήσεων και αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στην επιχειρηματική στρατηγική της επιχείρησης η συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, στα οφέλη που αυτή αποκομίζει σε όρους καινοτομίας και τεχνολογικής αναβάθμισης, καθώς και στις προϋποθέσεις αξιοποίησης από την επιχείρηση της καινοτομίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των έργων.

Το θέμα της τρίτης συζήτησης ήταν η σημασία των Προγραμμάτων-Πλαίσιο για την ερευνητική δραστηριότητα των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. Συμμετείχαν σε αυτή επικεφαλής ερευνητικών ομάδων με σημαντική συμμετοχή στα προγράμματα αυτά, οι οποίοι κλήθηκαν να αναλύσουν τους βασικότερους λόγους για τους οποίους επιλέγουν να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τα κυριότερα οφέλη από τη συμμετοχή της ομάδας τους στα προγράμματα αυτά, καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (ή μειονεκτήματα) των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων σε σχέση με τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας.

Η τέταρτη συζήτηση αφορούσε τις δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Έλαβαν μέρος σε αυτή πρόσωπα που έχουν ή είχαν θεσμικό ρόλο σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Στη συζήτηση δόθηκε έμφαση στο πώς μπορεί να αυξηθεί ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στη χώρα σε όρους ενίσχυσης της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, βελτίωσης των υπηρεσιών των δημόσιων οργανισμών και άλλων φορέων δημόσιου συμφέροντος, και αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς στο πώς θα μπορούσε να ενδυναμωθεί η συμμετοχή των ελληνικών φορέων στα προγράμματα αυτά.

Το ερευνητικό έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».
Φωτογραφικό υλικό της ημερίδας θα βρείτε εδώ

Σχετικά αρχεία

Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα Ημερίδας