Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέες Προκηρύξεις για το 2024 στο πλαίσιο της συνεργασίας Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 12/12/2023

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), σε συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), δημοσίευσε τη 2η Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας» και την Προκήρυξη Υποτροφιών Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με αντικείμενο τη «Διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο».

Στόχος της 2ης Προκήρυξης με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας», είναι η υποστήριξη της υλοποίησης στοχευμένων μελετών πεδίου, με Επιστημονικούς/ές Υπεύθυνους/ες που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες της Βιολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας ή σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, με επιστημονική εμπειρία στην αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης, τη διατήρηση, διαχείριση και προστασία ενδημικών και απειλουμένων ειδών της Ελλάδας. Οι προτεινόμενες μελέτες δύναται να είναι είτε αυτοτελείς είτε να υλοποιηθούν στο πλαίσιο υφιστάμενων ερευνητικών Έργων, με αντικείμενο τη μελέτη ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους αποκλειστικά σε ένα από τα ακόλουθα πεδία/υποπεδία, όπως έχουν οριστεί από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.:

Π.1. Οικολογία, Εξέλιξη, Πληθυσμιακή και Περιβαλλοντική Βιολογία

1.1. Εξελικτική Βιολογία
1.2. Πληθυσμιακή, βιοκοινοτική και οικοσυστημική οικολογία
1.3. Συμπεριφορά των ζώων
1.4. Βιοποικιλότητα
1.5. Βιογεωγραφία
1.6. Θαλάσσια Βιολογία
1.7. Οικοτοξικολογία
1.8. Μικροβιακή Οικολογία

 

Π.2. Οικολογία

1.1. Μοριακή Οικολογία
1.2. Οικολογία Οργανισμών
1.3. Οικολογία Πληθυσμών
1.4. Οικολογία των βιοκοινοτήτων
1.5. Ανθρώπινη Οικολογία

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προκήρυξης ανέρχεται στα 462.000€ και η διάρκεια της προτεινόμενης μελέτης μπορεί να κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την συμμετοχή στην Προκήρυξη μπορείτε να βρείτε εδώ

Η συνεργασία των δύο Φορέων επεκτείνεται με τη δημοσίευση της Προκήρυξης Υποτροφιών Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο. Στόχος της εν λόγω Προκήρυξης είναι η χορήγηση έως πέντε Υποτροφιών σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής μη επαρκώς μελετημένων ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο, με μεθόδους που μπορεί να περιλαμβάνουν γενετικές, γονιδιωματικές, μορφολογικές ή/ και συνδυαστικές των προηγούμενων προσεγγίσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν την Αίτησή τους αποκλειστικά σε ένα από τα ακόλουθα πεδία/υποπεδία, όπως έχουν οριστεί από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.:

Π.1. Οικολογία, Εξέλιξη, Πληθυσμιακή και Περιβαλλοντική Βιολογία

1.1. Εξελικτική Βιολογία
1.2. Πληθυσμιακή, βιοκοινοτική και οικοσυστημική οικολογία
1.3. Βιοποικιλότητα
1.4. Βιογεωγραφία
1.5. Θαλάσσια Βιολογία
1.6. Οικοτοξικολογία
1.7. Μικροβιακή οικολογία

Π.2. Οικολογία

1.1. Μοριακή Οικολογία
1.2. Οικολογία Οργανισμών
1.3. Οικολογία Πληθυσμών
1.4. Οικολογία των Βιοκοινοτήτων

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης Υποτροφιών ανέρχεται στα 262.500,00€ και η αιτούμενη διάρκεια της Υποτροφίας δύναται να είναι από 24 έως 36 μήνες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την συμμετοχή στην Προκήρυξη Υποτροφιών μπορείτε να βρείτε εδώ

Η υποβολή των Προτάσεων και Αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) και λήγει την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 στις 13:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://portal.hfri.gr/

Σχετικά

Δελτίο Τύπου