Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΓΓΕΚ: Εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Αwareness raising campaign on knowledge valorisation»

Ημερομηνία: 27/10/2023
ΓΓΕΚ: Εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Αwareness raising campaign on knowledge valorisation»
 
Η Γενική Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε πρόσφατα μια  ευρεία καμπάνια με τίτλο “Τour de Capitales for the awareness raising campaign on knowledge valorisation”, η οποία  περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων/συνεδρίων σε πρωτεύουσες Κρατών-Μελών, στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Ευρωπαϊκών Οικοσυστημάτων  Έρευνας και Καινοτομίας, με σκοπό:
  • την υιοθέτηση σε ευρεία κλίμακα της σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν στην αξιοποίηση της γνώσης (Σύσταση 2022/2415).
  • τη διάδοση, υιοθέτηση και εφαρμογή των συστάσεων της Ε.Ε. σχετικά με τον Κώδικα ορθής πρακτικής για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας (Σύσταση 2023/499) καθώς και του κώδικα ορθής πρακτικής για την τυποποίηση (Σύσταση 2023/498)

Οι συστάσεις αυτές στοχεύουν στην συνολική ανάδειξη όλων των επιμέρους παραμέτρων που συμβάλουν στην αξιοποίηση της γνώσης που προκύπτει από ερευνητικές δραστηριότητες και τον μετασχηματισμό αυτής της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και απρόβλεπτων προκλήσεων  και κυρίως της συνοχής, ευημερίας και ανθεκτικότητας  της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, η επιτυχής αξιοποίηση της γνώσης βασίζεται στην ουσιαστική συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας, όπως Επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί/ερευνητές, φοιτητές/μαθητές, στελέχη Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και ενδιάμεσων φορέων και γενικότερα σε όλους όσους ανά τομέα δραστηριότητας, συμβάλλουν στην επιτυχή διαδικασία μεταφοράς και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας.

Η αξιοποίηση της γνώσης που προκύπτει από ερευνητική δραστηριότητα και η συνεργασία μεταξύ των φορέων της τετραπλής έλικας στο πλαίσιο της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, αποτελούν βασικά στοιχεία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027, η υποστήριξη των 8 τομέων προτεραιότητας προϋποθέτει την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση εμπειρίας και καλών πρακτικών από άλλες χώρες.

Με βάση τα προαναφερθέντα, η Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Καινοτομίας / Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας/ Τμ. Σχεδιασμού Δράσεων Καινοτομίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) ΠΠ 2021-2027, αλλά και της παρακολούθησης της ΕΣΕΕ 2014-2020, να συμμετέχει ενεργά στην καμπάνια “Τour de Capitales for the awareness raising campaign on knowledge valorisation”, διοργανώνοντας εκδήλωση στην Αθήνα, στο Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν στην αξιοποίηση της γνώσης και τους κώδικες ορθής πρακτικής για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας και την τυποποίηση. Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ειδικό workshop με παρουσίαση καλών πρακτικών από άλλες χώρες καθώς και εκπαιδεύσεις σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και τυποποίησης. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση θα είναι υβριδική, παρέχοντας την δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία καθώς και εξ αποστάσεως. Για την συμμετοχή σας στην εκδήλωση θα πρέπει να εγγραφείτε σε σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.