Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων, 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 12/10/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»
  • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»
  • Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»
  • ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα»
  • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
  • Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες»
  • Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
  • Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»
  • Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»