Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών Θ.Π.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» Θ.Π.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»

Ημερομηνία: 04/10/2023

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

Θ.Π.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
Θ.Π.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»