Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

<Νέες Ημερομηνίες Υποβολής> 3η Προκήρυξη και Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών(1η Τροποποίηση)

Ημερομηνία: 18/09/2023

Διαβάστε εδώ τήν 1η τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών .