Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων, 3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 22/11/2022

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων.