Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της «3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 26/05/2022

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της «3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».