Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών: Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1), Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3), Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4), Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5), Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6), Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8), 3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 13/04/2022

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
  • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
  • Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4)
  • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
  • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)