Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1) Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8), 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 16/03/2022

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
  • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)