Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές 3, 5, 6, και 9, 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 07/02/2022

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
  • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
  • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)