Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών: Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3), Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4) και Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6), 3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 03/02/2022

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
  • Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4)
  • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)