Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της Ε.Π.5 της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 09/04/2021

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5) στην 1η Φάση Αξιολόγησης της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών».