Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»

Ημερομηνία: 22/03/2021

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων του Τομέα Έρευνας 1. Οικονομία, της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»