Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τροποποίηση της με Α.Π. 22800/23.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 3 θέσεων με απόσπαση στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 12/03/2021

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση της με Α.Π. 22800/23.02.2021 Απόφασης «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 3 θέσεων με απόσπαση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας».