Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Ε.Π. 8 της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 08/03/2021

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της 1ης Τροποποίησης του Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (Ε.Π. 8) της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών