Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Θεματικών “1. Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση” και “2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας”

Ημερομηνία: 24/02/2021

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής

  • 1. Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής

  • 2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας