Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης προτάσεων των Τομέων Έρευνας 2. Παραγωγή 4. Ιατρική Τεχνολογία, 4η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση: «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Ημερομηνία: 26/11/2020

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», Εμβληματική Δράση με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» στον Τομέα Έρευνας 2. Παραγωγή και στον Τομέα Έρευνας 4. Ιατρική Τεχνολογία και δημοσιεύονται:

1. Ο Πίνακας Προσωρινής Κατάταξης των Προτάσεων κατά αύξοντα αριθμό Πρότασης,

2. Ο Πίνακας Προσωρινής Κατάταξης των Προτάσεων κατά φθίνουσα συνολική βαθμολογία.

Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης προτάσεων των Τομέων Έρευνας 2. Παραγωγή 4. Ιατρική Τεχνολογία,4η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» παρακαλώ πατήστε εδώ