Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης προτάσεων των θεματικών 2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας 3. Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας, 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Ημερομηνία: 26/11/2020

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» στη Θεματική 2 «Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας» και στη Θεματική 3 «Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας» και δημοσιεύονται:

  1. Ο Πίνακας προσωρινής κατάταξης των Προτάσεων κατά αύξοντα αριθμό Πρότασης,
  2. Ο Πίνακας προσωρινής κατάταξης των Προτάσεων κατά φθίνουσα συνολική βαθμολογία.

Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης προτάσεων των θεματικών 2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας 3. Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας, 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» παρακαλώ πατήστε εδώ