Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της 1ης Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στις Επιστημονικές Περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες, Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας), Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα και Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας