Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα, 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών