Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Με 580 προτάσεις ολοκληρώθηκε το στάδιο υποβολής για την 3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»