Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Οριστικά Αποτελέσματα σε 3 Επιστημονικές Περιοχές στο πλαίσιο της 1ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 06/09/2019

Ανακοινώθηκαν σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου, οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των 167 προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ* που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» στις τρεις (3) Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ): Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Επισημαίνεται ότι όλα τα έργα που υποβλήθηκαν αποτελούν έργα υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, αναφέρονται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής και διαθέτουν σημαντική επιστημονική απήχηση σε διεθνές επίπεδο επιβεβαιώνοντας το υψηλής στάθμης ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό της χώρας. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά πρόταση ανέρχεται στο ποσό των 200.000€ ενώ η χρηματοδότηση θα διαρκέσει από 24 έως 36 μήνες.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ιδρύματος, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται σταδιακά η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων και στις υπόλοιπες έξι Επιστημονικές Περιοχές της δράσης: A. Φυσικές Επιστήμες, B. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Δ. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες και Η. Περιβάλλον και Ενέργεια.

Η «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» με συνολικό προϋπολογισμό 65.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών στο πλαίσιο της σταθερής και έμπρακτης ενίσχυσης της έρευνας χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς. Παράλληλα η δράση υλοποιεί τον στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη δημιουργία ευνοϊκών προοπτικών για τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ενδυναμώνοντας ή και επεκτείνοντας τις υφιστάμενες ερευνητικές τους δομές.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως στρατηγικός πυλώνας ενίσχυσης της έρευνας υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας έχοντας ήδη επενδύσει 47.500.000 ευρώ μέσω των δύο πρώτων δράσεών του που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται τέσσερις ακόμη δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με συνολικό προϋπολογισμό 91.610.000 ευρώ, ανεβάζοντας το ποσό που έχει διαθέσει έως σήμερα για την υποστήριξη της έρευνας στη χώρα στα 139.110.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της Δράσης του για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Οριστικά Αποτελέσματα σε 3 Επιστημονικές Περιοχές στο πλαίσιο της 1ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών