Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ εξελίσσεται σε σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης και συγκράτησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία αποτίμησης των δύο πρώτων δράσεών του.

Ημερομηνία: 25/04/2019

Ένα χρόνο μετά τη λειτουργία του, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πιστό στην αποστολή του για την ενδυνάμωση και στήριξη της έρευνας συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση και συγκράτηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας αποτελώντας ταυτόχρονα σημαντικό κίνητρο επιστροφής των Ελλήνων Επιστημόνων από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την αποτίμηση των δύο πρώτων δράσεών του.

Σχετικά με την αποτίμηση της 1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριων σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.*, το 21% των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών επέστρεψε στη χώρα καθώς ζούσε και εργαζόταν στο εξωτερικό πριν από τη χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Αξιοσημείωτο είναι το υψηλό ποσοστό (83%) των Μεταδιδακτόρων, οι οποίοι απαντώντας σε σχετική ερώτηση, θεωρούν ως πολύ σημαντική την παραμονή τους στη χώρα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών (92%) θεωρεί τη χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πολύ σημαντική.

Το 49% των Μεταδιδακτόρων που ζουν στην Ελλάδα θα έφευγε από τη χώρα εάν δεν λάμβανε χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (βλ. Σχήμα 1), ενώ το 72% όσων επέστρεψαν από το εξωτερικό ΔΕΝ θα επέστρεφε στην Ελλάδα εάν δεν λάμβανε τη χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (βλ. Σχήμα 2)  

Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παραπάνω από το 80% των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων, που απασχολούταν ήδη με την έρευνα έχει πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσει το ερευνητικό του έργο ενώ το υπόλοιπο 17% που απασχολούταν με μη ερευνητική δραστηριότητα πριν τη χρηματοδότησή του από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επέστρεψε τώρα στην έρευνα.

*Τα εν λόγω στοιχεία συλλέχθηκαν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ερωτηματολογίων που στάλθηκαν προς τους
  δικαιούχους της δράσης.

Σχήμα 1: Η ερώτηση αναφέρεται στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες με φορέα προέλευσης Ελληνικά Πανεπιστήμια/ Ερευνητικά Ιδρύματα

Σχήμα 2: Η ερώτηση αναφέρεται στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες με φορέα προέλευσης Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού

Σχετικά με την αποτίμηση της 1ης Προκήρυξης Υποτροφιών
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ*., το 96% των Υποψηφίων Διδακτόρων που ζούσε στην Ελλάδα πριν τη χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρέμεινε στη χώρα για να συνεχίσει τη διδακτορική του διατριβή.

Σημαντικό είναι το ποσοστό του 45% των Υποψηφίων Διδακτόρων οι οποίοι σε σχετική ερώτηση απάντησαν ότι θα έφευγαν από τη χώρα αν δεν λάμβαναν την υποτροφία του ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ., (βλ. Σχήμα 3) ενώ το 76% απάντησε ότι επέστρεψε από το εξωτερικό λόγω της υποτροφίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (βλ. Σχήμα 4).

Επισημαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό (34%) των Υποψηφίων Διδακτόρων που προηγουμένως απασχολούταν σε μη ερευνητική δραστηριότητα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν απρόσκοπτα την έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς φορείς υποστηριζόμενοι οικονομικά μέσω της υποτροφίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Το υπόλοιπο 66% των δικαιούχων συνεχίζει την ερευνητική του δραστηριότητα.

Σε συντριπτικό ποσοστό 95% οι Υποψήφιοι Διδάκτορες θεωρούν την υποτροφία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πολύ σημαντική, ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό (79%) που θεωρεί την παραμονή του στη χώρα πολύ σημαντική.

Επισημαίνεται ότι το 74% των δικαιούχων πιστεύει ότι η υποτροφία τους επιτρέπει να αφοσιωθούν στη διδακτορική τους διατριβή χωρίς να ετεροαπασχολούνται.

*Τα εν λόγω στοιχεία συλλέχθηκαν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ερωτηματολογίων που στάλθηκαν προς τους
  δικαιούχους της δράσης.

Σχήμα 3: Η ερώτηση αναφέρεται στους Υποψηφίους Διδάκτορες με φορέα προέλευσης Ελληνικά Πανεπιστήμια/ Ερευνητικά Ιδρύματα

Σχήμα 4: Η ερώτηση αναφέρεται στους Υποψηφίους Διδάκτορες με φορέα προέλευσης Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού  

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει με αποφασιστικότητα, συνέπεια και συνέχεια να στηρίζει τους Έλληνες Επιστήμονες και την ελεύθερη έρευνα με κριτήρια την επιστημονική ποιότητα και αριστεία -χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς- καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη η 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες με προϋπολογισμό 10.000.000 ευρώ και η 2η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών  με προϋπολογισμό 16.580.000 ευρώ.