Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Με 1156 προτάσεις ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για τη 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών συνολικού προϋπολογισμού 16.580.000 €

Ημερομηνία: 08/03/2019

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων της 2η Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών μέσω της νέας Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://hfri.grnet.gr/  με προϋπολογισμό 16.580.000€.

Ειδικότερα, στόχος της 2η Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, στα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) είναι οι ίδιοι οι  Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ), οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να κατευθύνουν οι ίδιοι την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι διαμορφώνοντας τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα.

Απώτερος σκοπός της Δράσης είναι η διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία τόσο του ΜΕ-ΕΥ όσο και των μελών της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) του έργου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ακαδημαϊκή και εν γένει επιστημονική τους εξέλιξη.

Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας ανέρχεται στις 1.156 και κατανεμήθηκαν κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την αίτηση στις παρακάτω ευρείες Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας ως εξής: Φυσικές Επιστήμες 149, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 178, Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) 264, Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα 96, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 77, Κοινωνικές Επιστήμες 148, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 143, Περιβάλλον και Ενέργεια 79, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 22 (βλ. παρακάτω Πίνακα Α).

Πίνακας Α: Αριθμός αιτήσεων 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών ανά επιστημονικό πεδίο

Επιστημονικά Πεδία 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών Αριθμός Αιτήσεων
1. Φυσικές Επιστήμες 149
2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 178
3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 264
4. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα 96
5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 77
6. Κοινωνικές Επιστήμες 148
7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 143
8. Περιβάλλον και Ενέργεια 79
9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 22
Συνολικός Αριθμός Αιτήσεων: 1.156

 

Η συγκεκριμένη δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρέχει σημαντική ενίσχυση σε όλους τους ερευνητικούς τομείς χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι Επιστήμες Ζωής ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφηκε στις επιστημονικές περιοχές των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, οι οποίες αν και μέχρι πρότινος δεν είχαν τη δυνατότητα εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης, εντάσσονται στα πεδία χρηματοδότησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε κάθε δράση του από την έναρξη λειτουργίας του.

Το  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πιστό στην αποστολή του για την ενδυνάμωση και στήριξη της έρευνας προχωρά με συνέχεια και συνέπεια στην αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας λειτουργώντας ως ουσιαστικό αντίδοτο στο φαινόμενο του brain drain και στις τάσεις μονόπλευρης φυγής των Ελλήνων Επιστημόνων στο εξωτερικό επενδύοντας μέχρι σήμερα, μόνο για τις δράσεις των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών 50.580.000 ευρώ (σύνολο προϋπολογισμού 1ης και 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών).

O Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης με αφορμή τον υψηλό αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν γι΄ακόμη μία φορά, δήλωσε:

«Η πολιτεία στηρίζει έμπρακτα τις δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με πρόσθετη χρηματοδότηση, επιπλέον της αρχικής, 60 εκ.€, για την υποστήριξη της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των νέων ερευνητών και την διάνοιξη προοπτικών σταδιοδρομίας. Ήδη τα πρώτα απτά δείγματα ανάσχεσης του brain drain είναι ορατά και επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης επιστρέφουν ή παραμένουν στην χώρα για να υλοποιήσουν με την στήριξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ερευνητικά έργα σε ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα».

Συνημμένα