Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Έναρξη Υποβολών Προτάσεων των Κατηγοριών Ι & ΙΙ για τη Β’ Φάση, 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Ημερομηνία: 19/12/2018

 

Οι Υποβολές Προτάσεων των Κατηγοριών Ι & ΙΙ, για τη Β’ Φάση, στις Επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες

Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

Δ. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

γίνονται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Πλατφόρμα Υποβολών)

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-dep-phase-B

Έναρξη υποβολών: 19 Δεκεμβρίου 2018, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 23 Ιανουαρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων θα παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpelidekdep@elidek.gr.