Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής CPV: 63515000-2 Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Εκτιμώμενη αξία 60.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)