Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση για την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ημερομηνία: 14/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Οι Υποβολές Προτάσεων των Κατηγοριών Ι & ΙΙ, για τη Β’ Φάση, στις Επιστημονικές περιοχές:

ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες

Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

γίνονται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Πλατφόρμα Υποβολών)

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-dep-phase-B

Έναρξη υποβολών: 14 Νοεμβρίου 2018, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 17 Δεκεμβρίου 2018, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων θα παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpelidekdep@elidek.gr.