Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Φυσικές Επιστήμες»

Ημερομηνία: 25/09/2018

Διαβάστε παρακάτω στο συνημμένο αρχείο τη σχετική ανακοίνωση

Συνημμένα