Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υποψηφίων Διδακτόρων και προτάσεων για τη δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» συνολικού προϋπολογισμού 11.030.000 Ευρώ

Ημερομηνία: 23/07/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων
για υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υποψηφίων Διδακτόρων
και προτάσεων για τη δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία»
συνολικού προϋπολογισμού 11.030.000 Ευρώ

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες με προϋπολογισμό  10.000.000 €. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας με κριτήρια την επιστημονική αριστεία και ποιότητα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) που θα δοθεί διαρκεί από 12 έως 36 μήνες, ενώ το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00 €).

Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας ανέρχεται στις 1.323 και κατανεμήθηκαν κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την αίτηση στις παρακάτω ευρείες Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας ως εξής:

Α. Φυσικές Επιστήμες: 217 Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας: 254 Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας): 241 Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα: 62 Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας: 80 ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες: 226 Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες: 177 Η. Περιβάλλον και Ενέργεια: 43 Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας: 23.

Η συγκεκριμένη δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρέχει σημαντική ενίσχυση σε όλους τους ερευνητικούς τομείς χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημειώθηκε και στις θεματικές περιοχές των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, οι οποίες αν και μέχρι πρότινος δεν είχαν τη δυνατότητα εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης, εντάσσονται στα πεδία χρηματοδότησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε κάθε δράση του από την έναρξη λειτουργίας του.

Η 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες σημειώνεται ότι υλοποιείται σε συνέχεια της 1ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες, η οποία έχει ήδη χορηγήσει 585 υποτροφίες με διάρκεια έως 36 μήνες. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει να υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια την επιστημονική έρευνα στη χώρα με τη συνολική χρηματοδότηση των δύο παραπάνω δράσεων να ανέρχεται στα 23.500.000 €.

Επίσης την Τρίτη, 10 Ιουλίου ολοκληρώθηκε και η υποβολή των προτάσεων για τη δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Επιστήμη και Κοινωνία «200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση».

Η εν λόγω δράση με προϋπολογισμό 1.030.000€ στοχεύει στη χρηματοδότηση προτάσεων για την προβολή ερευνητικών έργων ή δράσεων σχετικών με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Βασικά κριτήρια της δράσης αποτελούν μεταξύ άλλων η υψηλή επιστημονική ή/και καλλιτεχνική ποιότητα, που με καινοτόμες προσεγγίσεις μπορούν να αναδείξουν ενδιαφέρουσες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπως την επίδραση που είχε αυτή στη διάπλαση και εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της πολιτικής στο ελληνικό κράτος ή/και την ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος. Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των προτάσεων αποτελεί η αξιοποίηση υπάρχουσας ή εν εξελίξει έρευνας ή η υλοποίηση νέας έρευνας σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στο πλαίσιο αυτό μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων Ερευνητικών Κέντρων καθώς και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι η πρότασή τους έχει γίνει αποδεκτή από αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ ή Ινστιτούτο Ερευνητικού Κέντρου της χώρας, υπέβαλαν συνολικά 77 προτάσεις εκ των οποίων 62 προήλθαν από Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, 7 από ερευνητές και 8 από φυσικά πρόσωπα.

Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές θα φωτίσουν αθέατες πτυχές της ελληνικής επανάστασης μέσα από ψηφιακές αφηγήσεις, απεικονίσεις και περιηγήσεις, ψηφιακά παιχνίδια, ψηφιακή χαρτογραφία, θεατρικές αναπαραστάσεις, κινηματογράφο, video art, ρομποτική κ.α.

Συνημμένα