Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου σχετικά με την ολοκλήρωση της Δράσης “1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών”

Ημερομηνία: 17/04/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» με τη συμβολή της ΓΓΕΤ. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, υποβλήθηκαν συνολικά 1.669 προτάσεις, εκ των οποίων ένα ποσοστό της τάξης του 10% προήλθε από Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση 189 προτάσεις για ερευνητικά έργα, για τις οποίες θα διατεθεί το ποσό των 34.000.000€. Τα έργα αυτά πληρούν κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και πρωτοτυπίας. 116 από αυτά θα ενισχύσουν τις ερευνητικές δραστηριότητες σε 17 Πανεπιστήμια/ΤΕΙ και 73 σε 11 Ινστιτούτα/Ερευνητικά Κέντρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη της επιστημονικής έρευνας στη χώρα.

Τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες είναι οι ίδιοι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών έργων τα οποία θα υλοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται στην πράξη η δημιουργικότητα και η αυτονομία των νέων αυτών επιστημόνων και δημιουργούνται παράλληλα οι κατάλληλες προοπτικές για την ακαδημαϊκή και εν γένει επιστημονική τους εξέλιξη.

Με όραμα την ανάπτυξη της έρευνας και τη στήριξη της καινοτομίας, το ΕΛΙΔΕΚ συνεχίζει με συνέπεια το έργο του προγραμματίζοντας τις επόμενες δράσεις του, που αφορούν τη 2η προκήρυξη για υποψήφιους Διδάκτορες, τη 2η προκήρυξη ερευνητικών έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, καθώς και νέες δράσεις για την «Επιστήμη και Κοινωνία», που στοχεύουν στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.