Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση σχετικά με τις ενστάσεις για τις Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες στην 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 03/04/2018
Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων για την Επιστημονική Περιοχές Έρευνας: «Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες» στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας: https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc/results/

Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο αποτέλεσμα της ένστασής τους, οι Υποψήφιοι θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για την πρόσβαση στα προσωρινά αποτελέσματα, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν το ζεύγος ονόματος χρήστη (email)/ κωδικού που έλαβαν για την υποβολή της πρότασης. Σχετική δυνατότητα υπενθύμισης του κωδικού θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα.

Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της έκδοσης του οριστικού Πίνακα Κατάταξης προτάσεων για την Επιστημονική Περιοχή Έρευνας «Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες».

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας εγκρίνεται ο οριστικός Πίνακας Κατάταξης και εκδίδεται Κατάλογος με τις προς χρηματοδότηση προτάσεις σύμφωνα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Συνημμένα