Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών:
30/01/2019
Λήξη Υποβολών:
06/03/2019
Προϋπολογισμός:
16,580,000.00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Μεταδιδακτορικούς/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συννημένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 16.580.000,00 €

«2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Νέο! Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

Νέο! Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • B. Eπιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 


Οριστικά Αποτελέσματα – Β’ Φάση

Νέο! Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών

 • B. Eπιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών

 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

Προσωρινά Αποτελέσματα – Β’ Φάση

Νέο! Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων , Β’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)

 

 Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

 Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων , Β’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» των Επιστημονικών Περιοχών:

 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 


Οριστικά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων, Α’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων, Α’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων, Α’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (Ε.Π.2)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων, Α’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» των Επιστημονικών Περιοχών:

 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 


Προσωρινά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων, Α’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων , Α’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων , Α’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 


Σημαντικές Ενημερώσεις

 Έναρξη Υποβολών των Ερευνητικών Προτάσεων μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://hfri.grnet.gr/

Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Οι υποβολές πραγματοποιούνται μέσω της νέας Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://hfri.grnet.gr/ μία νέας γενιάς πλατφόρμα με στόχο τη φιλικότερη περιήγηση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών ορίζεται η 6η Μαρτίου 2019, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Για την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων πατήστε εδώ 

Για να διαβάσετε το δελτίου τύπου πατήστε εδώ

Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε με τη με Α.Π. 8624/18.01.2019 απόφαση,
την τροποποίηση της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών ως προς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των υποβολών.                   Οι ημερομηνίες αυτές διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Έναρξη υποβολών: 30 Ιανουαρίου 2019, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 06 Μαρτίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Διαβάστε την τροποποιημένη προκήρυξη εδώ.


«2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

 Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα