1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Έναρξη Υποβολών:
15/06/2018
Λήξη Υποβολών:
10/07/2018
Προϋπολογισμός:
1.030.000,00 €

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Υποβολή προτάσεων για τη στήριξη της προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων για την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι), καθώς και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι η πρότασή τους θα έχει γίνει αποδεκτή από αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ ή Ινστιτούτο ΕΚ, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 1.030.000,00€.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr

 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει σε δύο φάσεις.

  • Η Α΄ φάση υποβολής των Προτάσεων έχει ολοκληρωθεί (15 Ιουνίου 2018 έως και 10 Ιουλίου 2018).
  • Η Β΄ φάση υποβολής των Προτάσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019.

1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»

«200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

 


Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα

Πρότυπα Έγγραφα – Β΄Φάση Υποβολής, Έκδοση 1.0 (PDF FILE)

Πρότυπα Έγγραφα – Β΄Φάση Υποβολής, Έκδοση 1.0 (DOCX FILE)

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με τη 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη Και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», παρατίθεται Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων.


Ανακοίνωση για την καταβολή χρηματικού ποσού κάλυψης εξόδων υποβολής  (Β΄ Φάση αξιολόγησης)

Το χρηματικό ποσό που τυχόν αιτήθηκαν οι Συντονιστές/στριες των 30 Προτάσεων που προκρίθηκαν στη Β΄ Φάση αξιολόγησης, για την κάλυψη των εξόδων υποβολής του πλήρους φακέλου της πρότασης του έργου κατά τη Β΄ φάση αξιολόγησης και με κριτήριο το είδος της δημόσιας προβολής που θα προτείνεται, θα καταβληθεί στους αντίστοιχους Ε.Λ.Κ.Ε. των Φορέων Υποδοχής των προτεινόμενων Έργων μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης αξιολόγησης.
Επισημαίνεται ότι τα παραστατικά θα πρέπει να εκδίδονται με τα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Φορέα Υποδοχής ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση του προτεινόμενου έργου.


Ανακοίνωση για τη Β΄ Φάση Υποβολής

 

Η Β΄ φάση υποβολής των Προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019.

Οι Υποβολές γίνονται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Πλατφόρμα Υποβολών):

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-1821-phase-B/

Έναρξη υποβολών: 10 Ιουλίου 2019, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 31 Ιουλίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)


Ανακοίνωση για την Α’ Φάση Υποβολής

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη Και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-1821

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpelidek1821@elidek.gr.

 


Συνημμένα