1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Έναρξη Υποβολών:
15/06/2018
Λήξη Υποβολών:
10/07/2018
Προϋπολογισμός:
1.030.000,00 €

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Υποβολή προτάσεων για τη στήριξη της προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων για την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι), καθώς και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι η πρότασή τους θα έχει γίνει αποδεκτή από αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ ή Ινστιτούτο ΕΚ, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 1.030.000,00€.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr

 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει σε δύο φάσεις.

Η υποβολή των προτάσεων για την Α΄ φάση έχει ολοκληρωθεί (15 Ιουνίου 2018 έως και 10 Ιουλίου 2018)


1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»

«200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

 


Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με τη 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη Και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», παρατίθεται Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων.

 


Ανακοίνωση για την Α’ Φάση Υποβολής

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη Και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-1821

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpelidek1821@elidek.gr.

 


Συνημμένα