Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

1η Τροποποίηση 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»