Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου στο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.