Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ) για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια

ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

 

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια

 

Συγκρότηση Επιτροπών Ενστάσεων για την υποβολή και εξέταση ενστάσεων σχετικών με τα αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Ορισμός Επιτροπών Ενστάσεων: