Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ) για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

 

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες