Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “11ου γύρου” της Ευρωπαίκής Κοινωνικής Έρευνας» (Α.Π. 62262/21.02.2023).