Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

 

Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Β’ Φάση

Α’ Φάση