1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Έναρξη ισχύος:
30/01/2017
Καταληκτική ημερομηνία:
31/03/2017
Προϋπολογισμός:
9.000.000,00 €

H Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις  στο  πλαίσιο  της 1ης Προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, σύμφωνα με τους  όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο. (Αναλυτική Προκήρυξη).

Η υποβολή προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα, από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 έως και την 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00:  https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email askelidek@gsrt.gr και στα τηλέφωνα 210 7458125, 2107458126 και 2107458124.

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email helpelidek@gsrt.gr

 


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 47894/Ι2/22.3.2018 (ΑΔΑ:ΨΞ6Η4653ΠΣ-5ΑΧ) Απόφαση Έγκρισης οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων για τις Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας:

  • «Α.Φυσικές Επιστήμες»
  • «Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστημών Υγείας)»
  • «Δ. Γεωπονικές Επιστήμες»
  • «Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
  • «ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες»
  • «Ζ.Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)»
  • «Η. Περιβάλλον και Ενέργεια»,

στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. 

Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή εγκριτικής επιστολής προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες των οποίων οι προτάσεις εγκρίνονται προς χρηματοδότηση για την υποβολή στη ΓΓΕΤ των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης.

Σε περίπτωση παραίτησης ή μη υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ή εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την προκήρυξη της Δράσης, η Υπηρεσία δύναται να καλέσει τον/την αμέσως επόμενο/η Υποψήφιο σύμφωνα με τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης για την Επιστημονική Περιοχή «Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες».

Συνημμένα