Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Έναρξη Υποβολών:
30/01/2017
Λήξη Υποβολών:
31/03/2017
Προϋπολογισμός:
9,000,000.00 €

H Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις  στο  πλαίσιο  της 1ης Προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, σύμφωνα με τους  όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο. (Αναλυτική Προκήρυξη).

Η υποβολή προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα, από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 έως και την 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00:  https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email askelidek@gsrt.gr και στα τηλέφωνα 210 7458125, 2107458126 και 2107458124.

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email helpelidek@gsrt.gr

 


Πληροφόρηση και Επικοινωνία-Υποχρεώσεις Δικαιούχων Χρηματοδότησης

Οι δικαιούχοι των Δράσεων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν σε κάθε είδους δράση διάχυσης και δημοσιότητας που αφορά στο χρηματοδοτούμενο έργο αναφορά στη χρηματοδότηση (Acknowledgments) από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General Secretariat for Research and Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) με το κατάλληλο λεκτικό και με τη χρήση των σχετικών λογοτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

 • Κατεβάστε εδώ το λογότυπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στα ελληνικά
 • Κατεβάστε εδώ το λογότυπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στα αγγλικά
 • Κατεβάστε εδώ το λογότυπο της Γ.Γ.Ε.Τ. στα ελληνικά
 • Κατεβάστε εδώ το λογότυπο της Γ.Γ.Ε.Τ. στα αγγλικά

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 47894/Ι2/22.3.2018 (ΑΔΑ:ΨΞ6Η4653ΠΣ-5ΑΧ) Απόφαση Έγκρισης οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων για τις Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας:

 • «Α.Φυσικές Επιστήμες»
 • «Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστημών Υγείας)»
 • «Δ. Γεωπονικές Επιστήμες»
 • «Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
 • «ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες»
 • «Ζ.Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)»
 • «Η. Περιβάλλον και Ενέργεια»,

στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. 

Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή εγκριτικής επιστολής προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες των οποίων οι προτάσεις εγκρίνονται προς χρηματοδότηση για την υποβολή στη ΓΓΕΤ των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης.

Σε περίπτωση παραίτησης ή μη υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ή εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την προκήρυξη της Δράσης, η Υπηρεσία δύναται να καλέσει τον/την αμέσως επόμενο/η Υποψήφιο σύμφωνα με τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης για την Επιστημονική Περιοχή «Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες».

Συνημμένα