Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Περιουσία/Πόροι

Περιουσία – Πόροι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Οι αρχικοί πόροι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανέρχονται σε 300 εκ. ευρώ τα οποία προέρχονται απο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (60 εκ. ευρώ + 60 εκ. ευρώ αύξηση) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (180 εκ. ευρώ).

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει τη δυνατότητα να δέχεται:

  • Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
  • Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Έκθεση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2018 που περιλαμβάνει:

Α. Έκθεση Πεπραγμένων 2018
Β. Οικονομικός Απολογισμός 2018