Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ποιο είναι το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο δεν πρέπει να έχουν παρέλθει 3 έτη από το έτος απόκτησης (31/12/) του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών;

Ημερομηνία: 11/07/2018

Το χρονικό αυτό σημείο είναι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων (15/6/2018). Επομένως, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ΥΔ που έχουν λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά την 31/12/2014, αφού ως χρονικό σημείο έναρξης της 3ετίας ορίζεται η 31/12 του έτους απόκτησης του τίτλου, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης της προθεσμίας λόγω στρατιωτικής θητείας ή κύησης.