Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τι γίνεται σε περίπτωση αναβολής κατάταξης στον στρατό για λόγους υγείας;

Ημερομηνία: 11/07/2018

Ο ΥΔ που έχει τύχει αναβολής κατάταξης στον στρατό μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης χρηματοδότησης, αρκεί να πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις συμμετοχής. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει κατά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.