Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Σε περίπτωση που η κύηση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος, και συνεχίστηκε μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, πώς υπολογίζεται η παράταση του χρόνου (3 έτη) που έχει παρέλθει από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου;

Ημερομηνία: 11/07/2018

Σε αυτή την περίπτωση, ο μέγιστος χρόνος από τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα προσαυξηθεί κατά χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της κυοφορίας μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.