Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Σε περίπτωση που η αίτηση του ΥΔ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει εγκριθεί («έγκριση εγγραφής») ταυτόχρονα με τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα δύο διαφορετικές βεβαιώσεις;

Ημερομηνία: 12/07/2018

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επισυναφθεί η ίδια βεβαίωση στα αντίστοιχα πεδία της πλατφόρμας, υπό την προϋπόθεση ότι από το περιεχόμενό της θα προκύπτει με σαφήνεια το ταυτόχρονο της έγκρισης της αίτησης εκπόνησης/του θέματος της διδακτορικής διατριβής και του ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ως «έγκριση της εγγραφής» κατά την Προκήρυξη νοείται η αντίστοιχη εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.