Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Σε περίπτωση απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών ή του μεταπτυχιακού διπλώματος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η βεβαίωση ισοτιμίας/αντιστοιχίας;

Ημερομηνία: 12/07/2018

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, σε περίπτωση απόκτησης του βασικού ή/και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας/αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων (παρ. 5, σελ. 7 της Προκήρυξης).2