Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πώς υπολογίζεται η μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης/χορήγησης υποτροφίας;

Ημερομηνία: 12/07/2018

Η χρηματοδότηση (χορήγηση υποτροφίας) δύναται να διαρκέσει από 12 έως 36 μήνες και συναρτάται/καθορίζεται από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας έγκρισης της εγγραφής του/της ΥΔ από το αρμόδιο όργανο του Τμήματος και της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των αιτήσεων (15/6/2018). Το χρονικό αυτό διάστημα (μεταξύ έγκρισης της εγγραφής και της 15/6/2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες. Αν στις 15/6/2018 δεν έχουν παρέλθει 30 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής του/της ΥΔ, ο/η ΥΔ δύναται να αιτηθεί χρηματοδότησης μέγιστης διάρκειας 36 μηνών, αν έχουν παρέλθει 12 μήνες, δύναται να αιτηθεί χρηματοδότησης μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, αν έχουν παρέλθει 15 μήνες, δύναται να αιτηθεί χρηματοδότησης μέγιστης διάρκειας 21 μηνών κ.ο.κ. (το μέγιστο δυνατό άθροισμα αφενός της χρονικής απόστασης μεταξύ της ημερομηνίας έγκρισης της εγγραφής του/της ΥΔ και της 15/6/2018 και αφετέρου της μέγιστης διάρκειας της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες). Ως ημερομηνία έναρξης της χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία ένταξης της υποτροφίας στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ ή του Ειδικού Λογαριασμού, ανάλογα με την περίπτωση.