Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πώς επηρεάζεται η διάρκεια της χρηματοδότησης από το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της έκδοσης των αποτελεσμάτων;

Ημερομηνία: 12/07/2018

Ως ημερομηνία έναρξης της χρηματοδότησης ορίζεται η ημερομηνία ένταξης της υποτροφίας στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ ή του Ειδικού Λογαριασμού, αντίστοιχα. Επομένως, ο χρόνος της αξιολόγησης των αιτήσεων δεν συνυπολογίζεται στη διάρκεια της χρηματοδότησης και δεν μεταβάλλει το χρονικό διάστημα χορήγησης της υποτροφίας.